Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Historia PZW

HISTORIA POWSTANIA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Zorganizowane wędkarstwo polskie ma bogatą i odległą tradycję, sięgającą drugiej połowy XIX wieku.Gospodarka rybacka na ziemiach polskich rozwijała się najbardziej na południu - w Galicji - będącej pod zaborem Austrii. W tej częsci ziem polskich wybudowano najwiecej gospodarstw stawowych. W tym samym czasie w rzekach galicyjskich nastąpiły niekorzystne zmiany, w wyniku połowu każdej ryby, bez względu na długość.

Tym zjawiskom sprzyjała liberalna polityka zaborcy tj. Austrii. W tych nieco sprzyjających warunkach, rozpoczął aktywną działalność zoolog, miłośnik przyrody i wędkarz , pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr Maksymilian Siła-Nowicki. W 1897 roku dokonał pierwszego zarybienia w wodach polskich, zarybiając wylegiem łososia rzekę Wisłę pod Krakowem i wylęgiem lipienia rzekę Białkę pod Tarnowem. Udane próby zarybienia rzek stworzyły dogodne warunki do powołania do życia Krajowego Towarzystwa Rybackiego.

Ten historyczny fakt nastąpił w dniu 13 lipca 1879 roku, a pierwszym prezesem tej organizacji został prof. M. Siła-Nowicki. Towarzystwo było współtwórcą i inspiratorem uchwalonej przez Sejm galicyjski w 1887 roku ustawy określającej m.in. wymiary i okresy ochronne niektórych gatunków ryb.

Udane działania w galicji zachęciły społeczność rybacką w innych częściach kraju. Wkrótce powstały podobne organizacje:

- w 1889 roku w Warszawie - Towarzystwo Rybackie
- w 1901 roku w Wilnie - Oddział Cesarskiego Towarzystwa Rybackiego
- w 1919 roku w Warszawie - Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie

W innych dzielnicach Polski działo się podobnie. W zaborze pruskim organizacje wedkarskie nie spotkały się z zakazami ich tworzenia. Powstawały na tym terenie stowarzyszenia wędkarskie zrzeszajace ludność niemiecką i polską:

- Towarzystwo Sportowe Wędkarzy "Warta" w Poznaniu
- Bydgoski Klub Wędkarski.

Po odzyskaniu niepodległości ruch ten przybrał na sile. Powstawały dalsze organizacje. W 1929 roku powstał Zwiazek Organizacji Rybackich Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszający rybaków zawodowych. Związek istniał przez 12 lat i miał duży wpływ na rozwój wędkarstwa polskiego.

W 1932 roku na terenie całego kraju działało kilkadziesiąt organizacji wędkarskich, w których zrzeszonych było kilkuset wędkarzy.

Wśród działaczy o szerszych horyzontach organizacyjnych, istniały dążenia integracyjne. Jednym z twórców idei zrzeszenia wszystkich wędkarzy był Włodzimierz Czermiński z Warszawy (Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie). Ów działacz w porozumieniu z innymi działaczami, zaproponował zorganizowanie zjazdu delegatów towarzystw.

Zjazd odbył się w dniu 29 stycznia 1933 roku w Krakowie, w którym uczestniczyło 65 osób. Zjazd powołał do życia Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich (ZSTW) z siedzibą w Warszawie, zrzeszający 21 towarzystw. Wybrano zarząd organizacji i przyjeto projekt statutu. Prezesem związku został dr Adam Lardemer z Krakowa (Polskie Towarzystwo Wędkarskie), a jednym z dwóch wiceprezesów został Włodzimierz Czermiński. W pół roku po zjeździe tj. 29 czerwca 1933 roku władze państwowe zatwierdziły statut organizacji, co było dowodem uznania i jednocześnie nowoczesnym posunięciem, bowiem dostosowano kształt organizacji do wymogów ówczesnego prawa.

W rok po zjeździe założycielskim, odbył się drugi zjazd delegatów, na którym nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, został nim Włodzimierz Czermiński, który sprawował tę funkcję do końca istnienia ZSTW, czyli do 1949 roku, z przerwą okresu wojennego.

Związek upowszedniał zasady wędkarstwa, określając jego amatorski i sportowy charakter. Wśrod wielu noweczesnych posunięć, jakie wprowadził Zwiazek, było rozpoczęcie w 1936 roku wydawania pisma wędkarskiego pod nazwą "Wiadomości Wędkarskie" oraz wydanie tuż przed samą wojną ksiażki F. Choynowskiego pt. " Wędkarstwo w wodach polskich". Z chwilą przerwania działalności w dniu 1 września 1939 roku Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich zrzeszał 54 towarzystwa skupiające 2073 członków.

Po wojnie W. Czermiński powrócił do kraju i podjął starania o reaktywowanie działalności ZSTW. Zwołał na 16 lutego 1947 roku zjazd delegatów towarzystw, a także wznowiono wydawanie "Wiadomości Wędkarskich" w nakładzie 5000 egzemplarzy.

Władze państwowe uznały, że sport wędkarski w połączeniu
z działalnościa o charakterze gospodarczym zasługuje na opiekę, a nawet pewną pomoc.

Na początku 1949 roku Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zaleciło zmianę struktury prawnej ZSTW, a także zaczęło robić naciski o umasowienie wędkarstwa. Dzięki ułatwieniom liczba członków szybko rosła i jeszcze tego samego roku doszła do 30 000.

We wrześniu 1949 roku zawieszono działalność Związku i wyznaczono kuratora Ignacego Lipińskiego z Poznania. Wydaję się oczywiste, że chciano dostosować strukturę Związku do nowej powojennej rzeczywistości.

Zrodziła się myśl stworzenia nowej organizacji wędkarskiej. Na 19 marca 1950 roku wyznaczono termin Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu ZSTW. W historycznym zjeździe uczestniczyło 270 delegatów reprezentujących około 30 tysięcy zrzeszonych wędkarzy. Na zjeździe tym powołano do życia Polski Związek Wędkarski, a Towarzystwa Wędkarskie przekształcono w Koła PZW, których w chwili powstania Zwiazku było 150. W tym czasie związek posiadał 17 ośrodków zarybieniowych i 7 obiektów turystycznych. Prezesem Zarządu Głównego PZW został Edward Wierzchoń.

W roku 1951 II Krajowy Zjazd Delegatów PZW uchwalił zasadę powszechności wędkowania w wodach PZW na podstawie karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej. Uchwalono godło PZW oraz barwy.

W roku 1958 PZW przejął do użytku "Dom Wędkarza"
w Warszawie, ul. Twarda 42 (obecny adres) - siedziba Zarządu Głównego PZW i redakcji "Wiadomości Wędkarskich".

Źródło:

1. J. Paladino "Wędkarstwo Polskie", Warszawa 1993, ZG PZW
2. Eliza Chmielewska, Praca dyplomowa "Organizacja w Polskim Związku Wędkarskim", WSBiP w Ostrowcu Św. 2001

Opracował:
Stanisław Ostrowski